mobile logo

3 Generaties – Autobedrijf in Hilaard bestaat vijftig jaar

Autobedrijf in Hilaard bestaat vijftig jaar

Garage Hoekstra altijd voorop in de ontwikkelingen

Hilaard – Begin deze maand was het dubbel feest bij garage Hoekstra in Hilaard. Op 1 maart was het vijftig jaar geleden dat de garage in handen kwam van Willem Hoekstra en enkele dagen later mocht hij zijn 74e verjaardag vieren

Bron: Door Gerben van Snits

Willem, ‘de âld baas’, was geen onbekende in de autobranche toen hij de gelegenheid te baat nam om de garage in Hilaard over te nemen. Geboren in Wirdum groeide hij op met de garage van zijn vader. Toen hij in 1969 genoeg had van het werk was zijn zoon nog te jong om de garage over te nemen. Zijn oudste dochter was getrouwd met Anne Haaiman uit Hilaard en naast de garage in Hilaard hebben wij toen de garage in Wirdum erbij genomen. De garage in Hilaard was al in 1926 begonnen door de vader van Anne. Door de centralisering van de werkzaamheden in Wirdum werd er steeds minder met de garage in Hilaard gedaan. ‘Yn 1971 krige ik de kans om de garaazje oer te nimmen’. Zegt de âlde baas. ‘Sadwaande waard garaazje Haaiman yn Hilaard garaazje Hoekstra en yn Wirdum wie it oarsom.’

Eerste computer

In 1980 werd er uitgebreid met een nieuwe loods, overgenomen van de vliegbasis, waar hij dienst had gedaan als hangar. Het dealerschap van het Tsjechische trekker merk Zetor (‘In tûke boer keapet Zetor’) werd rond 1986 afgestoten en de concentratie kwam te liggen op onderhoud, reparatie en handel in auto’s. Willem zette in op innovaties. ‘As ien fan ‘e earsten hiene wy ein jierren ‘80 in kompjûter. Sûnt ’86 wie in APK ferplichte foar alle auto’s en wy wiene ien fan ‘e earsten dy’t sa’n keuring dwaan mochten. It ôfmelde moast tillefoansysk, dus ik stie wolris in oere te beljen en te wachtsjen. Wannear’t der net opnommen waard, moast ik wer mei de draaischiif it nûmer draaie. Doe’ t ik by in oar seach hoe gqu it gong mei it ôfmelden mei de kompjûter wie ik der gau út; precys itselde moast ik ek ha! ‘Mar dat is alwer achterhelle’, krige ik te hearren. Myn omkesizzer Piebe Haaima moast der earst net safolle fan ha; hy hie wol ien op kantoar dy’t it ôfmelde dwaan koe. Doe’t er by my seach hoe maklik at it wie, wie der ek gau oer stach.’

Nieuwe generatie

Willem: ‘Myn filosofy hat altyd west om net òfhinklik fan in oar te wèzen. At je alles sels kinne, hoege je net te wachtsjen oant in oar tiid hat. Streven ei it nijste is ûndernimmerskap. It foljen fan kursussen is foar al ús persoaniel ferplichte.’

Mark-Willem: ‘De koades dy’t wy útlêze, kinne we troch trainingen, erfaring en grutte ynteresse sels oplosse. It ynleare en kodeare fan in elektroanysk regelapparaat as in kontaktkaai kin allinich troch in dealer dien wurde. Wy hawwe no in kontrakt mei in bedriuw yn België en online kinne sy deselde hannelingen útfiere en sadwaande hoecht in auto ús wurkpleats net mear út.’ Sinds 2010 voert hij de scepter over de garage. ‘Untwikkeljen bliuwt tige wichtich. De chef wurkpleats en ik hawee al in kursus foar elektryske en hybride voertuigen dien.’

Willem zal het voorlopig nog niet rustiger aan doen. ‘At er hjir net mear komt, leit er mei in pear dagen om,’ zegt zijn zoon. Met de zaak bemoeit hij zicht minder, des te meer tijd is erover voor zijn hobby, het opknappen van oldtimers. ‘En de seis bernsbern fansels!’

Belangrijk!

ontvang per mail uw APK-reminder
Bandenservice
Montage + balanceren maar 18,- ex BTW
Service beurt nodig
gaat u voor de kleine of MAXI service beurt?
Gevalletje schade?
ook autoschade pakken wij grondig aan